O projekcie

Projekt ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem

Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy

Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”

realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Numer projektu:

POWR.05.03.00-00-0006/18

Beneficjent:

Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

Partner projektu:

Nowe Techniki Medyczne

Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny Sp. z o.o.

Rudna Mała 600
36-060 Głogów Małopolski

Cel projektu:

Podniesienie jakości praktycznego kształcenia studentów medycyny studiujących na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Uczelni, w tym utworzenie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Program rozwojowy uczelni będzie zakładał ujednolicenie warunków kształcenia studentów kierunku lekarskiego oraz rozwój i doskonalenie umiejętności praktycznych, umożliwiając zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce, w kontrolowanych warunkach, poprzez konkretne i wybrane sytuacje kliniczne, doskonaląc zdolność logicznego, krytycznego myślenia oraz analizy i syntezy. Uruchomienie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej pozwoli na poprawę jakości nauczania umiejętności praktycznych.

Planowane rezultaty:

Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS – 1
Liczba utworzonych i rozwiniętych Wieloprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (WCSM) w zakresie kształcenia na kierunkach: lekarskim lub/i pielęgniarstwo i/lub położnictwo – 1
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 7
Liczba nauczycieli akademickich objętych wsparciem – 27
Liczba osób objętych wsparciem w zakresie kompetencji technika symulacji – 7

Wartość projektu:

13 523 079,69 zł

Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej:

11 397 251,56 zł

Okres realizacji projektu:

01.01.2019 r. – 31.12.2021r.