Oferta pracy aktor

Oferta pracy na stanowisku:

Aktor – pacjent standaryzowany

w ramach realizowanego Projektu ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”.

Opis oferty pracy:

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko aktor – pacjent standaryzowany z realizacją Projektu pt. ”WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Numer projektu: WND-POWR.05.03.00-00-0006/18

Forma nawiązania stosunku pracy:

Umowa zlecenie

Miejsce pracy:

Rzeszów

Do głównych zadań kandydata będzie należało:

 • Wcielanie się w rolę pacjenta, podczas prowadzonych wybranych zajęć oraz egzaminów na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i kierunku lekarskim.
 • Przygotowanie roli pacjenta z uwzględnieniem relacji pielęgniarka/położna/lekarz – pacjent/rodzina pacjenta, a w szczególności zbieranie informacji o stanie zdrowia, możliwości przeprowadzenia badania fizykalnego, symulacji objawów oraz różnych zachowań pacjenta lub jego rodziny.

Wymagania niezbędne:

 • Aktor/Aktorka teatralna lub filmowa
 • Wykształcenie kierunkowe – absolwent szkoły teatralnej/filmowej/kursu aktorskiego
 • Doświadczenie w pracy na scenie min. 5 lat

  Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętności improwizacji, otwartość, dyscyplina, dyspozycyjność;

Kryteria dostępu do programu:

Uczestnikiem programu może być osoba, która:

 • wyraża dobrowolną wolę uczestnictwa w zajęciach z elementami badania fizykalnego przeprowadzanego przez studenta (dotyk, badanie określonych części ciała, zdjęcie ubrań bez odsłaniania okolic intymnych, symulacja wykonywania zabiegów bez naruszenia ciągłości powłok skórnych lub błon śluzowych, zbieranie wywiadu medycznego);
 • jest świadoma potencjalnego ryzyka związanego z udziałem w programie i w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu w czasie trwania programu, lub po jego zakończeniu nie będzie wnosił roszczeń odszkodowawczych;
 • nie jest w procesie żałoby (nie utraciła bliskiej osoby w ciągu ostatnich dwóch lat);
 • nie doświadczyła traumy
 • nie cierpi na zaburzenia psychiczne;

Wymagane dokumenty:

 • CV opatrzone klauzulą dot. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Dane podaję dobrowolnie, posiadam również informację, iż mam prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji”;

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia.

Termin składania ofert:

 • Dokumenty należy składać do dnia 31.12.2019r. drogą elektroniczną na adres email:  wcsm@ur.edu.pl

Informujemy że:

 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę;
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu  i terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami;
 • Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Uniwersytetu Rzeszowskiego, związanych z rekrutacją.

Mam świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mnie
z procesu rekrutacji.

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, tel. + 48 17 872 10 00, tel/fax: + 48 17 872 12 65, e-mail: info@ur.edu.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.pl

 

                                                                                                                              

 

Dodaj komentarz